Zpět na nabídky práce Olomouc

Nabídka práce Vedoucí oddělení zahraničních vztahů - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Ke dni 20.11.2023 nabízí JOBSYSTEM s.r.o. (území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc) volné pracovní místo na pozici Vedoucí oddělení zahraničních vztahů v obci území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc (okres Olomouc).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek je dohodou. Tato nabídka volného pracovního místa byla na našem serveru naposledy aktualizována: 20. 11. 2023 .
Detailní informace k volnému pracovnímu místu

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice:
Vedoucí oddělení zahraničních vztahů
Místo práce:
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc (Olomouc)
Úvazek:
Plný úvazek
Mzda:
dohodou
Požadované vzdělání:
Minimálně Vysokoškolské - bakalářské
Text nabídky:
Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Požadavky kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Obor:
• humanitní.
Praxe:
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• praxe v oblasti překladatelských a tlumočnických činností.

Jiné požadavky:
• organizační, řídící a koncepční schopnosti,
• kultivovaný, ústní a písemný projev,
• výborné komunikační schopnosti,
• angličtina slovem a písmem na nejvyšší překladatelské a tlumočnické úrovni,
• dále alespoň komunikativní znalost dvou světových jazyků, výhodou např. francouzština, španělština, italština,
• orientace v problematice cestovního ruchu, kultury, sportu a médií,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• schopnost jednat s lidmi,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům,
• manažerské schopnosti na dobré úrovni,
• přehled o všeobecném dění v rámci zahraniční politiky.


STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2023/117
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Druh práce:
• vedoucí oddělení zahraničních vztahů zařazený/á v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouc

Náplň práce:
• řádný a odpovědný výkon agendy na zahraničním oddělení,
• vedení agendy partnerských měst,
• zpracování návrhů na projekty s partnerskými městy, iniciování nové spolupráce,
• v rámci partnerství organizování výměnné pracovní stáže a v souvislosti
• s nimi zajištění odborného programu a tlumočení,
• zpracování zahraniční korespondence,
• zajištění tlumočení a programu při zahraničních návštěvách,
• zajištění simultánního tlumočení a konsekutivního tlumočení,
• organizování zahraničních cest, včetně doprovodu a tlumočení,
• udržování a rozvíjení kontaktů s olomouckými organizacemi, institucemi a asociacemi,
• sledování a rozvíjení aktivit na úrovni Evropské unie, v návaznosti na zahraniční aktivity partnerských měst,
• zajištění komunikace se zastupitelskými úřady,
• výborná znalost protokolu předně v zahraniční diplomacii.


• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu,
• zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
• možnost vést samostatný tým,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv,
• příspěvek na stravné,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Platová třída: 12. platová třída (27 250 - 40 120 Kč) dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: dobu neurčitá

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Lhůta pro podání přihlášky: 20. 12. 2023 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc)
• datovou schránkou (ID: kazbzri)
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583)

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 20. 12. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.


Kontaktní údaje

Zaměstnavatel:
JOBSYSTEM s.r.o.
Kontaktní osoba:
Personální asistentka, +420 224 819 391